Mon4.13 Tue4.14 Wed4.15 Thu4.16 Fri4.17 Sat4.18 Sun4.19
cancelled Sam 6:00 AM (45 min)
cancelled Maggie 4:30 PM (45 min)
cancelled Maggie 5:30 PM (45 min)
cancelled Sam P. 6:30 PM (45 min)
cancelled Spies 7:30 PM (45 min)
 
house ride Megan 5:30 AM 45 min
house ride Sarah 6:30 AM 45 min
house ride Paul 5:00 PM 45 min
house ride Natalie 6:00 PM 45 min
house ride Jenna 7:00 PM 45 min
 
house ride Sam 6:00 AM 45 min
house ride Andria 7:00 AM 45
house ride Maggie 4:30 PM 45 min
house ride Maggie 5:30 PM 45 min
house ride Sam P. 6:30 PM 45 min
house ride Spies 7:30 PM 45 min
 
house ride Megan 5:30 AM 45 min
house ride Sarah 6:30 AM 45 min
house ride Paul 5:00 PM 45 min
house ride Natalie 6:00 PM 45 min
house ride Jenna 7:00 PM 45 min
 
house ride Rotating 5:30 AM 45 min
house ride Megan 6:30 AM 45 min
house ride Maggie 9:30 AM 45 min
house ride Spies 5:30 PM 45 min
 
house ride Open 7:30 AM 45 min
house ride Maggie 8:30 AM 45 min
house ride Andria 9:30 AM 45 min
house ride Natalie 10:30 AM 45 min
 
house ride Paul 9:00 AM 45 min
sunday sixty Rotating / Spies 10:00 AM 60 min
house ride Sam P. 4:00 PM 45 min
house ride Jenna 5:00 PM 45 min